Esame gamybos sektoriaus atstovai ir suprantame savo indėlį bei atsakomybę kuriant geresnę ateitį. Savo veiklą planuojame atsižvelgdami į Jungtinių Tautų nustatytus Darnaus vystymosi tikslus. 

„Kauno Grūduose“ įgyvendiname visoje įmonių grupėje Akola group  veikiančią tvarumo iniciatyvą „4 Hearts“ (liet. „Keturios širdys“). Kiekviena širdis simbolizuoja keturias tvarumo sritis – ekonominę, socialinę, aplinkosaugos ir valdysenos.
 

Aplinkosaugos sritis

Siekiant išgelbėti „karščiuojančią“ planetą, ES nustatė žaliąjį kursą – iki 2050 m. neutralizuoti poveikį klimatui užtikrinant ekonomikos tvarumą. Šis sritis apima gamtos išteklių tausojimą, aplinkos užterštumo mažinimą ir atliekų tvarkymą savo vykdomos veiklos apimtyje.

Bet kurios įmonės veikla daro mažesnį ar didesnį poveikį aplinkai. Pagrindiniai tikslai šioje srityje apima CO2 emisijų mažinimą, energijos sąnaudų mažinimą, perėjimą prie atsinaujinančių energijos išteklių, atliekų ir išteklių efektyvumą, perdirbimą bei antrinį jų panaudojimą.

Laikomės visų galiojančių aplinkosaugos įstatymų ir reglamentų, siekiant sumažinti neigiamą poveikį aplinkai. Prisidedame prie aplinkos apsaugos, skatindami efektyvų sąnaudas bei taršą mažinančių darbo priemonių naudojimą. AB „Kauno grūdai“ aplinkos apsaugos politiką galite skaityti čia: 

Aplinkos apsaugos politika.pdf

Socialinė sritis

Ši sritis apima teigiamą poveikį visuomenei ir pasauliui, pradedant geromis darbo sąlygomis ir baigiant visuomenės (mus supančios bendruomenės) gerove. Joks verslas negali veikti be žmonių. Nuo jų tiesiogiai priklauso įmonės sėkmė.

Todėl pagrindiniai vidiniai tikslai šiose srityje yra rūpinimasis savo darbuotojais, jų gerovė, sveikata ir sauga, oraus ir etiško elgesio užtikrinimu, lygybe ir įvairove. Bendrovės išorėje svarbus etiškas ir sąžiningas elgesys su klientais, partneriais, tiekėjais. Darnus ir tvarus ryšys su vietos bendruomenėmis bei socialiniais partneriais. Siūloma paslauga ar produkcija negali kenkti visuomenės sveikatai ar saugumui.

Darbuotojų saugos ir sveikatos politika.pdf

Valdysenos sritis

Valdysenos sritis apima verslo etikos, skaidrumo, atsakomybės ir antikorupcijos kryptis. Svarbiausi akcentai: kaip įmonė priima sprendimus, kaip yra valdoma, kaip kuria santykius su partneriais. Geroji valdysena padeda išlaikyti ir pagerinti įmonės reputaciją tarp darbuotojų, akcininkų, potencialių investuotojų, klientų bei partnerių. Pagrindiniai tikslai – aukšta vidinė kultūra, verslo etika, skaidrumas ir atskaitomybė.

Ekonomikos sritis

Ekonominė tvarumo sritis apima darnų ekonominį augimą, kuomet siekiant maksimaliai padidinti ilgalaikę vertę nedaromas neigiamas poveikis aplinkai. Ilgalaikėje perspektyvoje įmonių grupė vykdys strateginę veiklos diversifikaciją, sutelkiant dėmesį į veiklas, kuriančias papildomą vertę.